Ekosistem

Ekosistem

Belirli bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan sisteme ekosistem denir. Canlı unsurlar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üç gruba ayrılır. Cansız unsurlar ise organik maddeler, inorganik maddeler ve fiziksel ve kimyasal çevreden oluşur. Dünyadaki bütün ekosistemler birleştirildiğinde dünya ekosistemi oluşur. Dolayısıyla dünya ekosistemi, çok sayıda alt sistemden oluşan ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşimde bulunması sonucu varlığını devam ettiren bir olgudur. Aynı şekilde her ekosistemin bireyleri kendi içinde de karşılıklı etkileşim içinde bulunur. Örneğin bir mısır tarlası, bir su birikintisi ekosistemdir. Amozon ormanları ise çok daha geniş bir ekosisteme örnektir.

Ekosistemler enerjisini güneşten alır. Yani besin zinciri güneşten alınan enerji ile başlar. Bu süreç bitkilerin güneş ışığını fotosentez yoluyla enerjiye çevirmesi ve diğer canlıların da bu enerjiyi kullanarak yaşamlarını idame ettirmesi şeklinde devam eder. Her ekosistem kendi içinde besin alışverişinde bulunur, atıkları geri dönüştürür.

Genel olarak iki ekosistemden bahsedilebilir; kara ve su ekosistemi. Kara ekosistemi çöller, ovalar, mağaralar, dağlar gibi alt ekosistemlerden; su ekosistemi göl, ırmak, deniz, okyanus gibi alt ekosistemlerden oluşur. Bu alt ekosistemler de kendi içerisinde alt ekosistemlere ayrılır.

Ekosistemler zamanla nüfus, besin zinciri gibi olgulardaki hareketlilik sonucu değişime uğrarlar. Bu değişiklikler ekosistemin genel yapısı ve düzenini bozmazsa sağlıklı bir gelişme olarak görülür. Ancak bazı durumlarda bu değişiklikler zararlı sonuçlar da doğurabilmektedir.

”Doğanın Özdenetimi” ilkesi gereği her ekosistem doğal ya da insanların etkisiyle meydana gelen değişimlere direnme ve eski durumuna dönme kabiliyetine sahiptir. Ancak bu direnme kabiliyeti maruz kalınan etkinin şiddetine bağlıdır. Ekosistemlere kendilerini yenileyemeyecek kadar ağır şiddette müdahaleler ancak insanlar tarafından yapılmaktadır.

Her ekosistem arasında bir ilişki olduğundan söz etmiştik. Bir ekosistemin başka bir ekosistem ya da ekosistemlerle az ya da çok ilişkisi bulunur. Dolayısıyla bir ekosistemde meydana gelen olumlu ya da olumsuz değişiklik, diğer ekosistemleri de uzaklık veya yakınlık derecesi farketmeksizin az ya da çok etkiler.

O halde bir ekosistemde meydana gelen bir bozulma, bir bütün olan çevreyi etkiler ve işleyişini bozar. Bazı varlıkların azalması, bunlara bağımlı olan diğer bazı varlıkların da azalmasına neden olur. Yani besin zinciri zarar görür.

Bu nedenle ekosistemlerin sürdürülebilirliğini, diğer bir deyişle korunarak devamlılığını sağlamak; dünyadaki diğer tüm canlıların (biyosfer) devamlılığını sağlamak demektir.

Yararlanılan kaynaklar;

– Karaküçük, S. ve Akgül, M. (2016). Rekreasyon ve Çevre, Gazi Kitabevi, Ankara. – http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-467&Bilgi=ekosistem-nedir , Erişim Tarihi: 31.01.2017

Benzer Gönderiler

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*