Kentleşmenin Sonuçları

Kentleşmenin Sonuçları

Kentleşme; kısaca kentlerin ve kentlerde yaşayan nüfusun artışı olarak ifade edilebilir. Bir başka deyişle kentleşme; sanayileşme ve modernleşmenin yarattığı toplumsal yapıda köklü niteliksel değişme sürecidir.

(Kent, Kentleşme ve Kentlileşme konulu yazımıza göz atmak için tıklayınız)

Kentleşmenin birbiri ile bağıntılı olan birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenleri genel olarak ekonomik ve teknolojik nedenler, coğrafi nedenler, siyasi nedenler ve sosyopsikolojik nedenler olarak sınıflandırabiliriz.

(Kentleşmenin Nedenleri konulu yazımıza göz atmak için tıklayınız)

Zaten kendisi bir sonuç olan kentleşmenin de doğurduğu bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar vardır. Bu sonuçları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz;

Kentleşmenin Olumlu Sonuçları

✪ Kentleşme ile birlikte modern tekniklerle üretim hız kazanır, sanayi ve hizmet sektörü gelişim gösterir. Üretimin artışına paralel olarak insanların gelirlerinde ve refah düzeylerinde artışlar yaşanır. 

✪ İş imkanları, kırsal alanlara göre daha fazladır.

✪ Enerjide etkinliğin ve tasarrufun artması sağlanır. Örneğin müstakil bir evde kullanılan ısı enerjisi, bir apartman dairesinde kullanılan ısı enerjisinden daha fazladır. İnsanlar kentleşmeyle birlikte apartmanlarda yaşamaya başladıkça, enerjide tasarruf atar. Bir başka örnek ise, kentlerde toplu taşımanın artması ile birlikte petrol ürünlerinde tasarrufun sağlanmasıdır. Toplu taşımanın artışı enerjide tasarrufu sağladığı gibi, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımdır ve araç trafiği üzerindeki baskının azalmasını sağlar.

✪ Etkili atık yönetim sistemleri oluşturulur. Örneğin çöplerin belirli bir alana yayılmasından ziyade, geri dönüşüm olanaklarının geliştirilmesi hedeflenir ve bu yönde çalışmalara ağırlık verilir. Bu durum ulusal kaynakların israfını engeller.

✪ Kentleşme ile birlikte eğitim seviyesi yükselir, entelektüel gelişim sağlanır, uzmanlaşma artar. 

✪ Bireylere daha iyi sağlık hizmetleri sağlanır.

✪ Geniş sosyal ve kültürel imkanlar sağlanır. Rekreasyonel kaynakların oluşturulmasına ve korunmasına önem verilir. Bireyler çalışma dışı zamanlarında değişik rekreatif etkinliklere katılarak sosyalleşir ve fiziksel, mental ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur.

✪ Kentlerde doğum oranları, kırsal alanlara göre daha düşüktür. Bu ise nüfus artışının kaynaklar üzerinde yarattığı baskıyı azaltır.

Kentleşmenin Olumsuz Sonuçları

✪ Kentleşme sürecinde çevre ve insan çoğunlukla ihmal edilmiştir. Bu yaklaşım ne yazık ki günümüzde de devam etmektedir.

✪ Kontrolsüz kentleşmeyle birlikte ekonomik ve sosyal kaynaklar talebi karşılayamaz hale gelir. Altyapı hizmetleri tıkanır. Maliyetler artar, hayat pahalılaşır. İşsizlik sorunu ve ulaşım sorunları baş gösterir.

✪ Gelir dağılımında eşitsizlik ortaya çıkar ve bu sosyal tabakalaşma ve sınıflaşmayı artırır.

✪ Hızlı büyüme yapılara olan talebi artırır ve buna paralel olarak rantın yükselmesiyle birlikte imara aykırı, kaçak yapılaşma, gecekondulaşma artar.  Kent yönetimlerinin yetersiz kalması durumunda bu sorunlar kent yaşamını tehdit eder hale gelir.

✪ Kentsel yapılaşma aşırı ısınmaya neden olur, hava kirliliği artar, su kaynakları kirlenir ve azalır. 

✪ Kırsal alanlarda birincil ilişkiler yaygınken, kentsel alanlarda birincil ilişkiler yerini ikincil ilişkilere bırakır. Sosyal ilişkiler daha yüzeysel hale gelir, akrabalık ilişkileri zayıflar.

✪ Bireyler zamanla milli ve manevi değerlerinden, kültüründen, gelenek ve göreneklerinden uzaklaşır. Kültürel yozlaşma baş gösterir. Milli kimlik zarar görür.

Yararlanılan Kaynak:

– Karaküçük, S. ve Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kentleşme. Gazi Kitabevi, Ankara.

 

Benzer Gönderiler

Mesut Özdemir hakkında
Gazi Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi / Rekreasyon Bölümü mezunudur. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü'nde Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına devam etmektedir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü öğrencisidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*